Внутрішні протиріччя податкового кодексу

Пропонуємо Вашій увазі зведену таблицю протиріч Податкового кодексу України.

РОЗДІЛ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЯКОМУ ІНШОМУ РОЗДІЛУ КОДЕКСУ ПРОТИРІЧИТЬ НОТАТКИ
В ст. 9 «Загальнодержавні платежі та збори» не передбачено збори (внески) до пенсійного фонду. 4.2.Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.
14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;
Додати: «якщо у таких осіб відсутнє та недостатнє майна (грошових коштів) для погашення заборгованості»
14.1.151. платні послуги для цілей розділу XII цього Кодексу - діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. В Кодексу відсутній термін (поняття) – «особисті потреби замовника»
14.1.212. реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини; 14.1.202. продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари;
14.1.219. ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах; 1. В Кодексу відсутній термін (поняття):
- «достатня інформація», «порівняні економічні (комерційні) умови».
2. Доведення наявність та виконання «бажання передати та отримати», а також «достатності інформації» є достатньо проблематичним та суб’єктивним.
3. Протирічить положенням Кодексу адміністративного судочинства, який покладає зобов’яння доведення обґрунтованості нарахувань та наявності порушень на відповідача (податкові органи).
14.1.244. товари - матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні, визначеному Митним кодексом України;
3.1. Податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - законами з питань митної справи); Практично приводить до наявності в податковому законодавстві подвійних стандартів – термінів (понять). При ввезені предметів на митну територію України є поняття «товару ввезеному для особистих потреб». Отже, як зазначалось вище «послуги для задоволення особистих потреб», «товари для особистих потреб» відсутній.
14.1.257. фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом. 1. Без апеляційна вимога «допуску», повинна бути скореговане «при наявності законних підстав для їх проведення».
2. В приміщеннях і територіях не «утримуються об’єкти оподаткування», вони «утримуються», а точніше, обліковуються в бухгалтерській документації.
20.1.6. для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом; 20.1.2. під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних осіб документи, що посвідчують особу;
20.1.7. під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та отримувати їх у платників податків у порядку, встановленому цим Кодексом;
Крім того, п.20.1.2. та 20.1.7. дублюють один одного.
20.1.16. звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом; Відсутнє термін (поняття) та взагалі спеціальності «податковий керуючий».
Стаття 20. Права органів державної податкової служби.
20.1.24. вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби,
Додати кореспондуючий пункт до ст. 17 Права платника податків, пункт 17.3. вимагати від органів податкової служби та інших контролюючих органів, припинення незаконних дій, які перешкоджають господарській діяльності та веденню бухгалтерського обліку платника податків.
21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. Додати «солідарну відповідальність»: 21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть солідарну відповідальність разом з таким контролюючим органом згідно із законом. Посадова особа діє не на свій страх та ризик, а в межах повноважень та розпорядчих вимог державного органу в якому він працює, отже неможливо розмежовувати їх відповідальність, якщо органом не буде доведено дію такої посадової особи поза її повноважень.
39.11. Для визначення звичайних цін на товари (роботи, послуги) використовуються офіційні джерела інформації, у тому числі:
39.11.1. статистичні дані державних органів і установ;
39.11.2. ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;
39.11.3. довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань та публікацій, у тому числі електронних та інших банків даних;
39.11.4. звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
39.11.5. інші інформаційні джерела, що визнаються офіційними в установленому порядку.
Відсутній термін (поняття) «офіційне джерело інформації».
39.12. Якщо продаж (відчуження) товарів здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною є ціна, отримана під час такого продажу. 4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
4.1.2. рівність усіх платників перед законом,
39.14. Обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом.
Під час проведення перевірки платника податку орган державної податкової служби має право надати запит, а платник податку зобов’язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абзацу першого цього пункту.
Перша частина протирічить другій та принципу п. 4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку.